Τα παιγνίδια, ανάλογα με τά κριτήρια διάκρισης που κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε, μπορούν και διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες. Τα κριτήρια, είναι υποκειμενικά και ως εκ τούτου πολλές οι διακρίσεις.

Έτσι με κριτήριο διάκρισης τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων παιδιών στο παιγνίδι, διακρίνονται σε ατομικά και ομαδικά.

Τα ομαδικά με τη σειρά τους, διακρίνονται σε παιγνίδια κοινοπραξίας, όταν όλα μαζί τα παιδιά συνεργάζονται και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς αντιθέσεις και σε παιγνίδια άμιλλας όταν τα παιδιά απαρτίζουν ομάδες με αντιτιθέμενους σκοπούς και το κάθε παιδί φροντίζει για το συμφέρον της δικής του ομάδας. Στην περίπτωση των παιγνιδιών άμιλλας, τα οποία είναι και τα περισσότερα, η κάθε ομάδα ή το κάθε άτομο της μιας ομάδας αντιτίθεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του κάθε ατόμου της αντιπάλου ομάδας.
Με κριτήριο διάκρισης την απαιτούμενη ή μη σωματική δεξιότητα, τα παιγνίδια διακρίνονται σε σωματικά και σε πνευματικά.

Σωματικά παιγνίδια είναι εκείνα των οποίων η επιτυχής εκτέλεση απαιτεί περισσότερες σωματικές δυνάμεις και δεξιότητες και συνήθως απαιτούν εκτεταμένο χώρο, αυλή, αλάνα. Πνευματικά λέγονται εκείνα τα παιγνίδια, κατά την εκτέλεση των οποίων πρωτεύοντα ρόλο παίζει η πνευματική δεξιότητα. Στα πνευματικά παιγνίδια η σωματική δεξιότητα παίζει δευτερεύοντα ρόλο ή μπορεί και να απουσιάζει εντελώς.

Από άλλη άποψη προσεγγιζόμενα τα παιγνίδια διακρίνονται σε γυμναστικά και συναναστροφών.

Γυμναστικά λέγονται τα παιγνίδια που γίνονται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε ειδικά διασκευασμένο χώρο και απαιτούν κατά πρώτο λόγο μυϊκή προσπάθεια και κατά δεύτερο λόγο πνευματική. Τα Γυμναστικά παιγνίδια υποδιαιρούνται σε Βλητικά διότι κατά την εκτέλεση τους φαίνεται κυριαρχούσα η βλητική ικανότητα (π.χ. εκτόξευση αντικειμένου), σε παιγνίδια δυνάμεως στα οποία κυριαρχούν οι ωθισμοί, οι έλξεις, η πάλη και οι παρόμοιες ενέργειες και τέλος τα Δρομικά παιγνίδια, στα οποία πρωτεύουσα θέση κατέχει το τρέξιμο, η ταχύτητα των ποδιών, ο δρόμος.

Παιγνίδια συναναστροφών λέγονται εκείνα τα οποία εκτελούνται σε κλειστό χώρο και επ' ευκαιρία οικογενειακών ή φιλικών συγκεντρώσεων, πολλές δε φορές γίνονται με τη βοήθεια οργάνων.


περισσότερα περί παιγνιδιών
στο βιβλίο - Λεύκωμα του Γιώργου Σαγώνα
- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ -